INFORMACE PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK www.tvezdravi.cz

 

 

čl. I.

 

 1. Webová stránka www.tvezdravi.cz (dále jen: „webová stránka") je provozována společností Health communication s.r.o., IČ: 29019486, se sídlem Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dále jen: „provozovatel").

 

 1. Webová stránka je propagačním, vzdělávacím a  informačním systémem určeným pro koncové zákazníky, kterými jsou zájemci o  informace týkající se zdravého životního stylu.

 

 1. Fungování webové stránky spočívá v tom, že  osoba mající zájem o  inzerci svých produktů nebo služeb (dále jen: „dodavatel") poskytne provozovateli produktovou prezentaci, video nebo PR článek a krátký test k vyplnění koncovým zákazníkem (dále jen: „podklady"), které provozovatel za úplatu umístí na webové stránky. Koncový zákazník, který na webových stránkách vytvořil svůj profil, má od  okamžiku uveřejnění podkladů provozovatelem možnost nejprve shlédnout produktovou prezentaci nebo video, případně přečíst PR článek, a poté je mu umožněno vyplnit krátký test. V případě správného vyplnění testu přihlášeným koncovým zákazníkem se na jeho profil načte konkrétně stanovený počet bodů. Až dosáhne koncový zákazník na svém profilu dostatečného počtu bodů, může tyto použít k  nákupu produktů nabízených na  webové stránce v rubrice „odměny".

 

čl. II.

 

 1. Provozovatel za obsah informací uvedených v  podkladech poskytnutých dodavatelem zásadně neodpovídá.

 

 1. Provozovatel odpovídá za obsah informací podle předchozí věty v  souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, tedy pouze tehdy, jestliže:

 

                - mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a  povaze případu vědět, že obsah       ukládaných informací nebo jednání dodavatele jsou protiprávní, nebo

 

                - dozvěděl se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o               protiprávním jednání dodavatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm       požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takových informací.

 

 1. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah webovou stránkou přenášených podkladů poskytnutých dodavatelem.

 

 1. Provozovatel je oprávněn protiprávní obsah umístěný na webové stránce odstranit.

 

 1. Provozovatel je oprávněn dokumenty umístěné na internetové stránce za podmínek stanovených ve smlouvě o propagaci uzavřené mezi provozovatelem a dodavatelem znepřístupnit koncovému zákazníku.

 

čl. III.

 

 1. Fyzická osoba je oprávněna vytvořit si na  webové stránce zdarma svůj profil za účelem specifikovaným v čl. I.3. těchto provozních podmínek (dále jen: „koncový zákazník").

 

 1. Koncový zákazník musí za účelem vytvoření profilu poskytnout provozovateli na dobu 5 let své osobní údaje, a to: jméno, pohlaví, datum narození, bydliště, dosažené vzdělání, společenský status a  e-mailovou adresu za účelem jejich zpracování. Zpracováním se potom rozumí shromažďování, uchovávání, využití za účelem vypracování statistik a využití za účelem zasílání obchodních sdělení. Koncový zákazník musí při vytváření profilu na webové stránce vyslovit se zpracováním těchto osobních údajů souhlas.

 

 1. Koncový zákazník má právo požádat provozovatele o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, dojde-li k  jejich změně. Koncový zákazník může rovněž žádat po provozovateli vysvětlení, případně odstranění, blokování, provedení opravy nebo likvidaci osobních  údajů, které byly užity v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

 1. Koncový zákazník může získat produkty nabízené na webové stránce v rubrice „shop" pouze za body získané v důsledku správného vyplnění testů; koncový zákazník však nemůže tyto produkty prostřednictvím webové stránky zakoupit.

 

čl. IV.

 

 1. Tento dokument nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění.